برچسب شده با

برچسب شده با رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور

تاکید ویژه کابینه بر افزایش سهم مالیات ها بر درآمدهای دولت

مطالب/ تاکید ویژه کابینه بر افزایش سهم مالیات ها بر درآمدهای دولت

                           
      تاکید ویژه کابینه بر افزایش سهم مالیات ها بر درآمدهای دولت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: دولت منابع مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد تا بتواند نسبت 10 درصدی مالیات را به تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه محقق کند.
شنبه 8 خرداد 1395