تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395
کد 703

فعالیت 79 درصد جمعیت شاغل استان تهران در بخش خصوصی

براساس نتایج طرح آماری نیروی کار استان تهران در فصل تابستان 95، از جمعیت شاغل استان 79/9 درصد در بخش خصوصی و 20/1 درصد در بخش عمومی شاغل بوده اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران؛ براساس نتایج طرح نیروی کار استان تهران در فصل تابستان 1395 که از سوی معاونت آمار و اطلاعات اعلام شد، نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران معادل 41/2 درصد و نرخ بیکاری معادل 13/3 درصد است.

همچنین نرخ بیکاری در بین مردان 10/1 درصد و در بین زنان 25/4 درصد بوده است.

براساس این طرح، از جمعیت شاغل استان 79/9 درصد در بخش خصوصی و 20/1 درصد در بخش عمومی شاغل بوده اند.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی 1/8 درصد و در بخش صنعت 32/3 درصد و در بخش خدمات 65/8 درصد بوده است.