تاریخ : شنبه 30 بهمن 1395
کد 689

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در کمیته برنامه ریزی شهرستان پیشوا با محوریت نقش این شهرستان در توسعه آینده تهران برگزار شد.

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پیشوا