تاریخ : يکشنبه 26 دي 1395
کد 621

گزارش تصویری/جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران

جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران به ریاست نعمت اله ترکی ریاست سازمان برگزار شد.

گزارش تصویری/جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران

گزارش تصویری/جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران

گزارش تصویری/جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران

گزارش تصویری/جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران

گزارش تصویری/جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران

گزارش تصویری/جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران

گزارش تصویری/جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه استان تهران