تاریخ : شنبه 25 دي 1395
کد 616

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

بیستمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت

گزارش تصویری/بیستمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور وزیر صنعت