تاریخ : دوشنبه 6 دي 1395
کد 584

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری نفوس و مسکن سال 95 با حضور محمدباقر نوبخت برگزار شد.

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395

گزارش تصویری/مراسم تقدیر از دست اندرکاران سرشماری 1395