تاریخ : يکشنبه 7 آذر 1395
کد 529

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران برگزار شد.

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه

گزارش تصویری/ شورای اداری شهرستان پیشوا با حضور رئیس سازمان برنامه