گزارش تصویری
بیست و سومین جلسه شورای معاونین سازمان
9:10 | 1396/09/07
گزارش تصویری/ بیست و سومین جلسه شورای معاونین سازمان