تاریخ : سه شنبه 10 اسفند 1395
کد 716

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست استاندار تهران برگزار شد.

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران