تاریخ : شنبه 7 اسفند 1395
کد 707

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

بیست و دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران به ریاست استاندار تهران برگزار شد.

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

گزارش تصویری/بیست و دومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران