تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395
کد 701

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در فرمانداری تهران و با حضور اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان برگزار شد.

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سندآمایش استان در شهرستان تهران