تاریخ : دوشنبه 2 اسفند 1395
کد 697

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در محل فرمانداری پردیس با حضورفرماندار و اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان برگزار شد.

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان پردیس