تاریخ : شنبه 30 بهمن 1395
کد 688

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک با محوریت نقش این شهرستان در توسعه آینده تهران برگزار شد.

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان قرچک

برچسب ها