تاریخ : سه شنبه 26 بهمن 1395
کد 678

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان شهریار با حضور اعضای کمیته برنامه ریزی این شهرستان تشکیل جلسه داد.

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان شهریار