تاریخ : يکشنبه 24 بهمن 1395
کد 673

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران در شهرستان اسلامشهر با محوریت برنامه ریزی برای توسعه شهرستان تشکیل شد.

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر

گزارش تصویری/کارگاه تدوین سند آمایش در شهرستان اسلامشهر