تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395
کد 666

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران با محوریت آینده نگاری و عوامل کلیدی در توسعه برگزار شد.

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران

گزارش تصویری/یازدهمین جلسه کارگاه تدوین سند آمایش استان تهران